Connecting to LinkedIn...

Get similar jobs by email Register →

Administrator HR ze znajomo?ci? j?zyka niemieckiego/hiszpa?skiego

Job Description

CPL Jobs jest firm? doradztwa personalnego nale??c? do mi?dzynarodowej grupy CPL Resources, notowanej na irlandzkiej i angielskiej gie?dzie papierów warto?ciowych. Grupa CPL jest obecna w 8 krajach posiadaj?c ??cznie sie? 44 biur, oferuje swoim partnerom biznesowym szereg rozwi?za? z zakresu ZZL, w szczególno?ci: Rekrutacje Pracowników Sta?ych, RPO, Master Vendor, Preferred Supplier, Direct & Executive Search oraz Consulting Obszarów HRM.

 

 

HR Administrator z j?zykiem niemieckim/hiszpa?skim

 

Miejsce pracy: Pozna? 

Obecnie, dla naszego Klienta, firmy z wieloletnimi tradycjami operuj?cej na mi?dzynarodowej arenie, aktywnie poszukujemy kandydatów dla centrum us?ug wspólnych w Poznaniu, na stanowisko HR Administratora

 

Wymagania, które musisz spe?nia?, aby wzi?? udzia? w projekcie:

 • Bardzo dobra znajomo?? j?zyka niemieckiego lub hiszpa??kiego
 • Dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
 • Podstawowa wiedza na temat administrowania procesów HR
 • Umiej?tno??  szybkiej adaptacji w dynamicznie zmieniaj?cym si? ?rodowisku pracy
 • Do?wiadczenie w pracy z klientem w mi?dzynarodowym ?rodowisku b?dzie dodatkowym atutem
 • Pozytywne usposobienie do pracy w grupie
 • Ch?? bli?szego poznania mi?dzynarodowych standardów w procesach HR

 

Zakres obowi?zków na stanowisku HR Administrator: 

 • Zapewnianie sta?ej i rzetelnej obs?ugi w kwestiach zwi?zanych z procesami HR
 • Obs?uga klientów niemieckoj?zycznych lub hiszpa?skoj?zycznych
 • Zapewnienie obs?ugi zgodnie z zasadami i standardami firmy
 • Aktualizowanie wewn?trznej bazy danych
 • Przygotowywanie odpowiednich dokumentów wspieraj?cych procesy HR
 • Wsparcie Team Leadera w ci?g?ym usprawnianiu procesów HR
 • Dba?o?? o najwy?sz? jako?? w procesach biznesowych

 

Nasz klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Mo?liwo?? rozwoju zawodowego w mi?dzynarodowej organizacji
 • Profesjonalne szkolenia
 • Samodzieln? i odpowiedzialn? prac?
 • Bogaty pakiet ?wiadcze? dodatkowych

 
 Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie aplikacji w wersji polsko- i angloj?zycznej.

Ref:

Location

Similar Jobs