Connecting to LinkedIn...

Get similar jobs by email Register →

Kariera w ksi?gowo?ci dla osb ze znajomo?ci? j?zykw obcych (rwnie? bez do?wiadczenia!)

Job Description

CPL Jobs jest firm? doradztwa personalnego nale??c? do mi?dzynarodowej grupy CPL Resources, notowanej na irlandzkiej i angielskiej gie?dzie papierów warto?ciowych. Grupa CPL jest obecna w 8 krajach posiadaj?c ??cznie sie? 44 biur, oferuje swoim partnerom biznesowym szereg rozwi?za? z zakresu ZZL, w szczególno?ci: Rekrutacje Pracowników Sta?ych, RPO, Master Vendor, Preferred Supplier, Direct & Executive Search oraz Consulting Obszarów HRM.

 

 

Kariera w ksi?gowo?ci dla osób ze znajomo?ci? j?zyków obcych (równie? bez do?wiadczenia!)

JO-1312-276125

Miejsce pracy: Kraków

Obecnie, dla naszego Klienta, posiadaj?cego swoje centrum finansowe w Krakowie, poszukujemy obecnie kandydatów na stanowiska Junior Accountants

 

Wymagania, które musisz spe?nia?, aby wzi?? udzia? w projekcie:

 • Bardzo dobra znajomo?? jednego z j?zyków: francuski, holenderski
 • Dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
 • Do?wiadczenie w ksi?gowo?ci b?dzie du?ym atutem, ale nie jest wymogiem!!!
 • Dobra znajomo?? pakietu MS Office
 • Zdolno?ci analityczne
 • Rozwini?te umiej?tno?ci interpersonalne
 • Umiej?tno?ci i ch?ci do pracy w zespole
 • Ch?? pracy w mi?dzynarodowym ?rodowisku

 

 

Zakres obowi?zków na stanowisku Ksi?gowej: 

 • Obs?uga procesów ksi?gowych zgodnie z wewn?trznymi standardami firmy
 • Bie??ca obs?uga klientów holendersko- i francuskoj?zycznych, odpowied? na zapytania klientów i udzielanie konkretnych informacji
 • Bie??cy kontakt z central? firmy w zakresie poprawno?ci dokumentacji finansowej
 • Przygotowywanie terminowych raportów i sprawozda?
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej
 • Dba?o?? o najwy?sz? jako?? w procesach biznesowych

 

Nasz klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Mo?liwo?? rozwoju zawodowego w mi?dzynarodowej organizacji
 • Pe?ne przygotowanie do wykonywania pracy – profesjonalne szkolenia
 • Samodzieln? i odpowiedzialn? prac?
 • Bogaty pakiet ?wiadcze? dodatkowych (karta Multisport, opieka medyczna, szkolenia)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie aplikacji w wersji polsko- i angloj?zycznej.

Ref:

Location

Similar Jobs